แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคคนไทยต่อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน is closed